Zasady i Warunki

OGÓLNE WARUNKI UMÓW ŚWIADCZENIA USŁUG HOTELOWYCH W HOTELU CAMPING JAZY
Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższymi warunkami, stanowiącymi integralną część umów.
Hotel Camping Jazy/ Colins, z siedzibą w 34-234, NIP 552-103-77-29 REGON 120025398, poprzez niniejsze Ogólne Warunki Umów, określa ogólne zasady umów zakwaterowania przez Hotel Camping Jazy/ Colins. Ogólne Warunki Umów stanowią podstawową bazę reguł, kształtujących relacje pomiędzy stronami.
Rozdział 1: Definicje
• „OWU” oznacza niniejsze Ogólne Warunki Umów Zakwaterowania w Hotelu Camping Jazy.
• „Hotel” oznacza obiekt hotelowy, z dostępną infrastrukturą do którego tytuł prawny posiada Hotel Camping Jazy.
• „Camping oznacza terren campingowe, z dostepna infrastruktura do którego tytul prawny posiada Hotel Camping Jazy
• „Wykonawca” lub „zleceniobiorca zleceniobiorca zleceniobiorca” oznacza Hotel Camping Jazy/ Colins lub podmiot, któremu powyższa spółka zleciła wykonawstwo umowy lub części umowy.
• „Klient” lub „zleceniodawca zleceniodawca zleceniodawca” lub „Gość” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną, albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zawarła umowę świadczenia usług hotelowych z Hotelem Camping Jazy.
• „Strony” rozumie się przez to Hotel Camping Jazy i klienta.
• „impreza” lub „wydarzenie” – oznacza zamówienie przez klienta sal i pomieszczeń w celu organizacji imprezy i jej organizację przez Hotele Camping Jazy lub przez klienta, które mogą ale nie muszą być związane z usługą gastronomiczną,
• „Usługa hotelowa” oznacza zamówienie przez klienta pobytu i jego realizację przez zakwaterowanie i/lub usługi gastronomiczne i ich realizację przez zamówienia w punktach gastronomicznych Hotel Camping Jazy i/lub usługi inne i ich realizacja w dostępnych w Hotel Camping Jazy punktach infrastruktury rekreacyjnej Hotelu.
• „Zakwaterowanie” oznacza wynajem pokoi hotelowych/ Apartament
• „Usługi gastronomiczne” – obejmują usługi żywieniowe polegające na przygotowaniu potraw i napojów i dostarczeniu ich Klientowi w punktach gastronomicznych Hotelu
• „Usługi inne” – usługi realizowane przez Hotel, a nie będące usługami hotelowymi, gastronomicznymi
• „Punkty infrastruktury” – punkty Hotelu np. kort tenisowy, boiska sportowe, w których realizowane są usługi inne
• „Termin pobytu” oznacza datę pobytu podaną w Umowie.
• „odroczona płatność” - oznacza płatność, która ma nastąpić po dniu rozpoczęcia realizacji w ciągu ustalonego okresu czasu.
• „zamówienie grupowe” – oznacza rezerwację na więcej niż 15 osobonocy lub 10 pokojonocy.
• „uczestnik” – oznacza osobę fizyczną korzystającą z usług oferowanych w wybranym hotelu Hoteli Camping Jazy w ramach umowy organizacji imprezy;

Rozdział 2: Postanowienia Ogólne

1. OWU stanowi podstawową bazę reguł, kształtujących relację pomiędzy stronami. Jest integralną częścią Umów zawieranych przez klienta z Hotelem Camping Jazy. Zamówienie grupowe potwierdzone przez recepcję hotelu nie jest wiążące dla Hotel camping Jazy.
2. OWU stanowią integralną część Umowy. W celu nadania mocy obowiązującej OWU nie wymaga to złożenia osobnego oświadczenia woli przez Strony. Jeśli OWU nie zostały dołączone do Umowy, to klient jest związany OWU w brzmieniu obowiązującym w wersji opublikowanej w dniu zawarcia Umowy, na stronie Hotelu Camping Jazy pod adresem: www.jazy.com.pl/OWU
3. 3. Umowa z klientem zawarte być winne w formie pisemnej podpisanej przez Klienta.
4. W przypadku, gdy rezerwacji zakwaterowania dokonuje na rzecz klienta osoba trzecia, osoba ta ponosi względem Hotelu Camping Jazy odpowiedzialność solidarną z klientem jako strona rezerwująca.
5. Pokój Hotelowy dostępny jest dla Gości od wskazanej w Regulaminie godzinie rozpoczęcia i zakończenia doby hotelowej.
6. Wykonawca zapewnia wszystkie świadczenia zgodne z dobą hotelową tj.: śniadanie wydawane od 8:00 - 09:00
7. Wszelkie pomieszczenia hotelowe, pokoje, apartamenty mogą być zajmowane jedynie przez potwierdzoną w Umowie liczbę osób dorosłych i dzieci.
8. Klient ani gość nie nabywa roszczenia o dostępność danego konkretnego pokoju, chyba że hotel potwierdził dostępność tego pokoju na piśmie.
9. Pokoje są dostępne dla klientów i gości w godzinach ustalonych w hotelu (doba hotelowa).
10. Klientowi lub gościowi nie przysługuje roszczenie o wcześniejszą dostępność pokoi. Zameldowanie przed godziną rozpoczęcia doby hotelowej w dniu przyjazdu oraz wymeldowanie po godzinie doby hotelowej w dniu wyjazdu, jest uzależnione od dostępności wolnych pokoi. Wcześniejsze zameldowanie, ja i wymeldowanie wymaga zgłoszenia przez klienta i pisemnego potwierdzenia takiej możliwości ze strony hotelu i może wiązać się z dodatkową opłatą.
11. W przypadku opuszczenia pokoi po zakończeniu doby hotelowej w dniu wyjazdu Hotel Camping Jazy mają prawo naliczyć opłaty w wysokości do 50% ceny za pokój z tytułu dodatkowego wykorzystania pokoju w przypadku jego nieopuszczenia do 2 godzin po zakończeniu doby hotelowej w dniu wyjazdu, a w przypadku opuszczenia pokoju po więcej niż 2 godzinach po zakończeniu doby hotelowej w dniu wyjazdu w wysokości do 100% ceny za pokój według cennika danego hotelu, a klient jest obowiązany je uiścić.
12. W przypadku opuszczenia pokoi po zakończeniu doby hotelowej w dniu wyjazdu Hotel ma prawo naliczyćopłaty za pokój z tytułu dodatkowego wykorzystania pokoju w przypadku jego nieopuszczenia po zakończeniu doby hotelowej w dniu wyjazdu, a klient jest obowiązany je uiścić.
13. W przypadku zniszczeń, z przyczyn niezależnych od obiektu, Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z jego winy.
14. Za rzeczy wartościowe nie pozostawione w depozycie recepcyjnym hotel nie ponosi odpowiedzialności materialnej.
15. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie samochodu na niestrzeżonym parkingu hotelowym.
16. Reklamacje klient powinien zgłosić hotelowi na piśmie nie później niż w ostatnim dniu pobytu, przed opuszczeniem hotelu. Hotel rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od ich otrzymania od klienta. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia klienta z obowiązku terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Hotelowi.
17. Zasady korzystania z hotelu określa regulamin Hotelu stanowiący integralną cześć umowy.
18. Regulaminy korzystania z kortu tenisowy i terenów rekreacyjnych oraz restauracji stanowią integralną cześć umowy. Regulaminy dostępne są w punktach, których dotyczą.

Rozdział 3: Rezerwacja usługi hotelowej. Płatności.
1. Przed podpisaniem umowy konieczna jest rezerwacja usługi hotelowej, podczas której Klient zostaje poinformowany o wpłacie zadatku w terminie do 3 dni od momentu złożenia rezerwacji, a pozostałą cześć dopłaca po przyjeździe do Hotelu.
2. Brak przedpłaty w terminie określonym w potwierdzeniu rezerwacji oznacza rozwiązanie umowy i tym samym odwołanie przez Zleceniodawcę pobytu.
3. Odrębnym przypadkiem jest dokonanie rezerwacji bezpośrednio w Hotelu w dniu, w którym Klient chciałby rozpocząć pobyt, wówczas Klient dokonuje płatności całej należności za usługę hotelową w momencie podpisania umowy.
4. Zakres usług z których korzysta Klient może zostać zwiększony w trakcie pobytu, co spowoduje odpowiednią, proporcjonalną zmianę kosztu podanego w trakcie rezerwacji. W zależności od rodzaju usługi dodatkowej Gość może uregulować należność bezpośrednio gotówką lub kartą w recepcji hotelowej lub na podstawie rachunku kredytowego, wystawionego na Gościa przez inne działy Hotelu, płatnego w recepcji hotelowej przy wymeldowywaniu się.
5. W przypadku opóźnienia w zapłacie Hotel Camping Jazy mogą naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie lub odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych
6. Rozporządzanie pokojami pod jakimkolwiek tytułem prawnym lub faktycznym innym niż uzgodnione przez klienta z Hotel Camping Jazy, w tym w szczególności podnajem, poddzierżawa, użyczenie przydzielonych pokoi, innych pokoi, pomieszczeń przez gości jest niedozwolone.
7. Zaproszenia przez klientów lub gości do budynku hotelu, w tym pokoi, na wywiady i wydarzenia sprzedażowe i podobne wymagają uprzedniej pisemnej zgody Hotel Camping Jazy.
8. W przypadku nieuregulowania zaliczki, zadatku lub nieudzielenia zabezpieczenia w formie przewidzianej w punkcie 7 w terminie uzgodnionym przez Strony, Hotel Camping Jazy mają prawo, odstąpić od Umowy lub Zamówienia.
Rozdział 4: Anulowanie usługi hotelowej
1. W razie odstąpienia przez Klienta od rezerwacji usługi hotelowej Wykonawca zatrzyma w każdym wypadku wpłacony zadatek, jako karę umowną celem rekompensaty poniesionych w związku z rezygnacją szkód, ponadto, w razie odstąpienia:
a. zgłoszonego pomiędzy dniem złożenia rezerwacji a 7 dni przed planowanym przyjazdem - wpłacony zadatek jest możliwy do wykorzystania przez okres 6 miesięcy od momentu anulowania rezerwacji
b. zgłoszonego poniżej 7 dni przed planowanym przyjazdem - wpłacony zadatek jest bezzwrotny i pozostaje w Hotelu. Anulacje w takim terminie wiążą się z utratą pełnej kwoty wpłaconego zadatku.
2. Dokonana przez klienta zmiana terminu zakwaterowania lub wydarzenia, o ile Hotel Camping Jazy nie wyrażą na to zgody, jednoznaczna jest z anulacją usług.
3. Hotel Camping Jazy mogą odstąpić od Umowy lub Zamówienia w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:
a. siły wyższej, w tym katastrof naturalnych i innych okoliczności, za które Hotel Camping Jazy nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie Umowy lub Zamówienia;
b. dokonania rezerwacji pokoi lub wydarzenia z wykorzystaniem wprowadzających w błąd lub fałszywych informacji co do faktów o istotnym znaczeniu, np. tożsamości klienta lub celu pobytu;
c. istotnego naruszenia przez klienta niniejszych OWU;
d. likwidacji hotelu, niemożliwości zagwarantowania odpowiedniego zakwaterowania lub obiektów do organizacji wydarzenia ze względu na remont hotelu lub inne zdarzenia dotyczące hotelu.
4. Wpłacona przez klienta zaliczka podlega zaliczeniu na poczet należności przysługujących z tytułu wykonania przedmiotu Umowy lub w przypadku dokonania anulacji usług, na poczet należnej opłaty za anulację.

Rozdział 5 Rezerwacja usługi Camping, Płatności, Regulamin dotyczący zakwaterowania
1. dokonanie rezerwacji zakwaterowania Hotel camping Jazy oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu, który określa zasady pozostawienia zakwaterowania w dniu wyjazdu tak, aby mogło być ono odpowiednio i na czas przygotowane na przyjazd kolejnych gości. Przed opuszczeniem zakwaterowania należy:
• wyczyścić i opróżnić lodówkę, zamrażarkę, szafki ze wszystkich produktów spożywczych i innych rzeczy, które nie należą do wyposażenia zakwaterowania;
• opróżnić wszystkie kosze i wynieść śmieci do odpowiednich pojemników na campingu;
• umyć, wysuszyć wszystkie używane podczas pobytu naczynia, garnki, sztućce i inne przybory kuchenne i odłożyć je na właściwe miejsce;
• wyczyścić grilla;
• ściągnąć wypożyczoną pościel z łóżek, włożyć do poszewki na poduszkę i pozostawić na stolew części dziennej.

Jeśli w dniu wyjazdu Klient nie pozostawi zakwaterowania w stanie zgodnym z powyższymi zasadami, Hotel Camping Jazy będzie zmuszony do wykonania powyższych prac. W związku z tym, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Klienta opłatą za sprzątanie w wysokości do 100 EUR, jeśli niektóre lub wszystkie kroki nie zostaną spełnione. Jeśli będziemy zmuszeni do obciążenia Was kosztami sprzątania, o przyczynie, wysokości kosztów oraz o tym, jak uregulować płatność poinformujemy Was drogą mailową, najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od zakończenia waszego pobytu. Opłatę należy uiścić w ciągu 30 dni od otrzymania wiadomości e-mail.
2. Zniżki nie obejmują opłat dodatkowych takich jak: wypożyczenie pościeli/ręczników, pakiety zakupy, pobyt psa oraz opłata klimatyczna.
3. Klient nie ma prawa domagać się rabatu, bądź zwrotu pieniędzy, jeżeli w późniejszym terminie, na wcześniej zarezerwowane wakacje, wystawiona zostanie oferta specjalna.
4. Opłata końcowa za wczasy powinna zostać wniesiona na 10 tygodni przed datą pierwszego noclegu lub w ciągu 7 dni, jeżeli rezerwacja została zrobiona na mniej niż 2 miesiące przed wyjazdem. Brak należnej opłaty w wymaganym terminie oznacza rezygnację z zamówienia i daje nam prawo do jego anulowania.
5. Do klientów należy zaplanowanie i zorganizowanie podróży. Nie zwracamy kosztów za niewykorzystane noclegi, jeżeli przyjedziecie później lub wcześniej wyjedziecie.
6. Jeżeli chcielibyście wprowadzić jakieś zmiany w rezerwacji, jest to możliwe pod warunkiem, że wybrane miejsca i zakwaterowania są jeszcze dostępne.
7. Jeżeli chcecie zmienić swoją rezerwację podczas pobytu na campingu, prosimy pamiętać, że takie zmiany są zawsze dokonywane bezpośrednio u naszych przedstawicieli na miejscu. Prosimy także wziąć pod uwagę, że w takiej sytuacji będziecie poproszeni o uiszczenie dodatkowej opłaty administracyjnej (ok. 40 EUR). W takim przypadku nie obowiązują ceny podane w naszym katalogu oraz stronie internetowej, jak też oferty specjalne i zniżki.
8. Możemy zostać poproszeni o zmianę Twojej obecnej rezerwacji z przyczyn od nas niezależnych. Następnie możesz wybrać jedną z trzech opcji:
- zaakceptuj zmianę;
- zarezerwować miejsce w innym wolnym terminie
- anulować wycieczkę (zwrócimy pieniądze za rezerwację)
9. Pewne zmiany rezerwacji mogą być konieczne ze względu na wyjątkowe okoliczności, których ani my, ani nasi dostawcy nie moglibyśmy przewidzieć ani uniknąć, nawet pomimo naszej najlepszej staranności. Okoliczności te obejmują spory przemysłowe, zamknięcie portów i lotnisk lub zatory, blokady dróg, nieuniknione problemy techniczne z transportem, wojny, niepokoje społeczne, działalność terrorystyczną, katastrofy naturalne lub nuklearne, epidemie lub choroby, niekorzystne warunki pogodowe, klęski żywiołowe lub spowodowane przez człowieka. Lub inne podobne wydarzenia. W takich okolicznościach nie przysługuje Ci zwrot pieniędzy ani odszkodowanie.
10. Zakwaterowanie naszych klientów w dniu przyjazdu odbywa się w godzinach 14: 00-20: 00. Brama wjazdowa jest zamknięta od 22:00 do 7:00. Jeśli przyjedziesz późnym wieczorem lub planujesz opuścić teren wcześnie rano, zostaw samochód poza terenem budowy. W dniu wyjazdu miejsce należy opuścić do godziny 11:00.
11. Nie zawsze jest możliwe zaparkowanie samochodu obok miejsca zakwaterowania. W takim przypadku musisz zaparkować samochód w wyznaczonych miejscach na kempingu. Tylko jeden samochód jest zaparkowany bezpłatnie. W przypadku, gdy dwie rodziny mieszkają w tym samym miejscu i podróżują dwoma samochodami, nie możemy zagwarantować miejsca na drugi samochód. Parkowanie dodatkowego samochodu organizuje klient sam / na własny koszt.
12. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na campingu Możemy pomóc w zorganizowaniu dostarczenia tylko rzeczy takich jak dokumenty, aparat fotograficzny lub telefon.
Dodatkowe informacje / odpowiedzialność

Zawsze staramy się, aby remont i przebudowa kempingu odbywały się poza sezonem. Niestety, nie zawsze można temu zapobiec podczas pobytu na kempingu. Hotel Camping Jazy nie ponosi odpowiedzialności za te okoliczności, ale także za warunki atmosferyczne, szkodniki i owady.

W rzadkich przypadkach zastrzegamy sobie prawo do odmowy rezerwacji. Możemy również zostać zmuszeni do przerwania wakacji, jeśli zachowanie uczestnika zagraża lub powoduje dyskomfort dla innych gości kempingu.

Należy również pamiętać, że kempingi są zwykle w pełni zarezerwowane w lipcu i sierpniu. Jeśli cisza i spokój są Twoimi priorytetami, zalecamy, abyś nie przebywał w tych miesiącach.

Zdjęcia i filmy klientów
Przesłanie do nas zdjęć, filmów, artykułów na bloga oraz opinii na temat wakacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikacje.

Rozdział 6: Anulowanie usługi Camping
Po otrzymaniu pełnej opłaty za wakacje, klientowi w każdej chwili przysługuje prawo do anulowania zamówienia (wymagana jest forma pisemna). Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej otrzymania przez nasze biuro. Po otrzymaniu od klienta pisemnej rezygnacji z pobytu, Hotel Camping Jazy dokona zwrotu wpłaconych pieniędzy (po potrąceniu adekwantych, poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem zarezerwowanej oferty), nie więcej jednak niż:Do 56 dni 60% opłaty za pobyt
Od 55 do 15 dni 30% opłaty za pobyt
14 lub mniej dni 10% opłaty za pobyt
*Jeżeli chcą się Państwo lepiej zabezpieczyć (np. na wypadek choroby), proponujemy wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

Rozdział 7 Lista gości lub uczestników, zmiany listy gości lub uczestników i zmiany miejsca
zakwaterowania lub wydarzenia
1. Ostateczna lista gości lub uczestników musi zostać określona na co najmniej 5 dni roboczych przed dniem zakwaterowania lub wydarzenia, chyba że Umowa lub Zamówienie stanowi inaczej. W przypadku, gdy liczba gości lub uczestników faktycznie jest większa niż określona w Umowie lub Zamówieniu, cena końcowa zostanie wyliczona na podstawie faktycznej liczby gości lub uczestników i cen jednostkowych ustalonych w Umowie lub Zamówieniu albo według cennika hotelowego według wyboru Hotel Camping Jazy.
2. Zmiana liczby gości lub uczestników wydarzenia przez klienta w stosunku do uzgodnionych w Umowie lub Zamówieniu wymaga zgody Hotel Camping Jazy wyrażonej na piśmie. W przypadku nie przybycia gości lub uczestników wydarzenia nie wpływa to na obniżenie ceny i nie rodzi po stronie klienta jakichkolwiek roszczeń o jej obniżenie.
3. W przypadku, gdy liczba uczestników zmniejszy się o więcej niż 15%, Hotel Camping Jazy mogą zamienić uzgodnione pomieszczenia na inne, pod warunkiem, że wielkość nowych pomieszczeń jest odpowiednia dla ostatniej uzgodnionej liczby uczestników, a standard wyposażenia pomieszczeń jest porównywalny.
4. W razie konieczności Hotel Camping Jazy mogą przenieść wydarzenie do innego pomieszczenia porównywalnej wielkości i standardu, o ile w Umowie lub Zamówieniu nie postanowiono inaczej. Pomieszczenie to, w uzasadnionych przypadkach, może znajdować się w innym hotelu o porównywalnym standardzie.
5. W przypadku, gdy wydarzenie potrwa dłużej niż do godz. 4:00 dnia następnego Hotel Camping Jazy są uprawnione do naliczenia dodatkowych opłat w wysokości do 10% wynagrodzenia ustalonego w Umowie lub Zamówieniu.
6. Umieszczanie przez klienta jakiejkolwiek ekspozycji w holu, korytarzach lub w lobby hotelu, przed hotelem jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Hotel Camping Jazy.
7. Jedzenie i napoje dla wydarzeń dostarczają wyłącznie Hotel Camping Jazy. Ewentualne wyjątki od tej reguły wymagają uprzedniego pisemnego uzgodnienia Stron, z tym, że w takim wypadku Hotel Camping Jazy są uprawnione do naliczenia dodatkowej opłaty.
8. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za przydatność do spożycia nie dostarczanego przez Hotel Camping Jazy jedzenia i napoi. Hotele Diament nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe w związku ze spożyciem jedzenia i napoi nie dostarczanych przez Hotel Camping Jazy, w tym osób trzecich.
9. Hotel Camping Jazy nie ponoszą odpowiedzialności za przydatność do spożycia jedzenia zabranego z hotelu po zakończeniu wydarzenia lub wyniesionego z hotelu.
10. Warunki określone w Umowie zawartej pomiędzy Hotel Camping Jazy a Klientem, co do liczby gości lub uczestników, zmiany liczby gości lub uczestników i zmiany miejsca zakwaterowania lub wydarzenia i terminów możliwych zmian mają charakter nadrzędny względem warunków określonych w OWU.
Rozdział 8 Wyposażenie techniczne
1. W przypadku, gdy Hotel Camping Jazy zapewniają klientowi, na jego wniosek, sprzęt techniczny lub inny sprzęt, klient ponosi pełną odpowiedzialność za jego uszkodzenie, chyba że sprzęt będzie obsługiwany przez personel Hotelu lub za jego utratę.
2. Wykorzystanie sprzętu elektrycznego należącego do klienta lub osób trzecich upoważnionych
przez klienta z użyciem sieci elektrycznej hotelu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Hotel Camping Jazy. Za wszelkie szkody związane z zakłóceniami lub uszkodzeniem sprzętu technicznego hotelu spowodowane przez taki sprzęt odpowiedzialność ponosi klient. Hotel Camping Jazy mogą naliczyć po cenie zryczałtowanej koszty zużycia energii wynikłe ze stosowania sprzętu, o którym mowa powyżej.
Rozdział 9 Materiały dekoracyjne, elementy wystawiennicze
1. Materiały dekoracyjne, elementy wystawiennicze i inne wystawiane przez klienta w ramach wydarzeń, w tym rzeczy osobiste klienta, który sam nie jest gościem hotelu oraz rzeczy osobiste uczestników nie będących gośćmi hotelu przechowywane są w pomieszczeniach, w których odbywa się wydarzenie lub w hotelu na wyłączne ryzyko klienta. Hotel Camping Jazy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie takich przedmiotów, chyba że szkoda powstała w wyniku rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania obsługi hotelu.
2. Wniesione przez klienta materiały dekoracyjne i wystawiennicze muszą spełniać wymogi przeciwpożarowe. Hotel Camping Jazy mogą zażądać od klienta przedstawienia stosownego dokumentu w tym zakresie. W przypadku, gdy klient nie uczyni zadość takiemu żądaniu, Hotel Camping Jazy mogą usunąć i przechować materiały dekoracyjne na koszt i ryzyko klienta. Za wszelkie szkody związane z tymi elementami odpowiedzialność ponosi klient.
3. Hotel Camping Jazy zastrzegają sobie prawo żądania natychmiastowego usunięcia materiałów dekoracyjnych i wystawienniczych klienta w przypadku, gdy ich treść jest obraźliwa, sprzeczna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub powszechnie przyjętymi normami społecznymi albo mogłaby narażać wizerunek Hotel Camping Jazy lub hotelu. W przypadku ich nieusunięcia przez klienta Hotel Camping Jazy mogą je usunąć na koszt i ryzyko klienta.
4. Wszelkie elementy wystawiane i inne przedmioty wniesione przez klienta lub uczestników wydarzenia podlegają niezwłocznemu usunięciu po zakończeniu wydarzenia. W przypadku, gdy klient nie dokona ich niezwłocznego usunięcia, Hotel Camping Jazy mogą je usunąć i przechować na koszt i ryzyko klienta. W przypadku, gdy przedmioty pozostaną w pomieszczeniu, w którym odbyło się wydarzenie, Hotel Camping Jazy mogą naliczyć opłaty w wysokości do 10% wynagrodzenia ustalonego w Umowie lub Zamówieniu.
Rozdział 10: RODO -Ochrona Danych Osobowych
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Hotel Camping Jazy/ Colins z siedzibą w Osielec (dalej „My” albo „Hotel” albo „Hotel Camping Jazy” albo „Spółka”), prowadząca działalność hotelową pod adres Ulica Jazy 6, 34-220 Maków Podhalański
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? formacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Oto nasze pełne dane kontaktowe:
Hotel Camping Jazy
Colins Adam Sala
Ulica Jazy 6
34-220 Maków Podhalanski
NIP: 552-103-77-29
REGON: 120025398
Tel. +48 667 910 331
Adres email: recepcja@jazy.com.pl
Adres strony internetowej: www.jazy.com.pl

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z kontaktem z nami w sprawie zamówień, wycen czy rezerwacji, za pośrednictwem naszego systemu rezerwacji on-line, komunikacji e-mail, telefonicznej lub za pomocą portali naszych partnerów.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Hotel h danych osobowych przez Hotel?
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania przygotowania i realizacji umowy, którą możemy zawrzeć z Tobą w związku z dokonaniem rezerwacji w naszym obiekcie, w tym do:
• obsługi wstępnych zapytań rezerwacyjnych – np. odpowiedzi na pytania o dostępność obiektu;
• wstępnego procedowania rezerwacji, np. odpowiedzi na pytania o wymagania czy preferencje pobytu,długość noclegów, ilość osób jak również preferencje dotyczące zabiegów gastronomii;
• zapewnienia obsługi bieżącej zamówień czy umów jak również rozwiązywania ewentualnych sporów;
• realizacji umów hotelowych;
• realizacji rozliczeń z Tobą, np. wystawienia faktury;
• obsługi reklamacji, gdy złożysz taką reklamację;
• obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług jak również w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
• windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przechowujemy dane dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). Przetwarzamy również dane osobowe kandydatów ubiegających się o prace w naszym Hotelu, przesłane do nas w aplikacji lub CV, w związku z procesem rekrutacyjnym prowadzonym w danym okresie.
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Hotel wymaga podania przez Ciebie danych osobowych czy kontaktowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, w związku z wstępną lub zwykła rezerwacją. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli przedstawić Ci naszej oferty, dokonać wstępnej rezerwacji czy zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł/a korzystać z naszych usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.
Jakie masz uprawnienia wobec Jakie masz uprawnienia wobec Hotelu w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Hotel; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.
Komy udostępniamy Twoje dane osobowe?
Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Spółkę w świadczeniu usług drogąelektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi: pośrednictwa sprzedaży on-line – np. dostawcasystemu rezerwacji on-line; płatnicze; wykonują usługi konsultingowe lubaudytowe. Spółka może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwamii nadużyciami. W celu wywiązania się z obowiązku podatkowych i rachunkowych Spółka może udostępniać Twoje dane (np. faktury) dostawcy usług podatkowych.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Spółka przechowuje Twoje dane osobowe w związku z:
• wykonaną umową przez okres trzech lat od daty zakończenia umowy, dane mogą być nam pomocne przy ponownym wykonywaniu umowy dla Ciebie lub rozpatrywaniu ewentualnych reklamacji. Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
• otrzymanym od Ciebie zapytaniem ofertowym czy wstępną rezerwacją, dane będą przetwarzane przez rok od daty kontaktu, aby umożliwić nam krótszy czas obsługi Twojego ponownego zapytania;
• przesłaną aplikacją CV, dane przetwarzane będą tylko podczas procesu rekrutacyjnego, nie dłużej niż dwa tygodnie, po tym czasie dane nie będą przetwarzane;
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakżenie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Hotel polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Rozdział 11: Odpowiedzialność
1. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w odniesieniu do hotelu i jego wyposażenia, szkody odniesione przez personel hotelu, innych gości hotelu, spowodowane przez klienta osobiście lub przez jego gości.
2. Klient zobowiązuje się do pokrycia dodatkowych kosztów usług wykorzystanych osobiście, jak i swoich gości (które nie były ujęte w Umowie, na podstawie przedstawionego przez Hotel podpisanego wykazu usług, uwzględniającego czas ich świadczenia, koszt, a także dane osoby, która zleciła ich wykonanie, a w przypadku, gdy będzie to niemożliwe, numer pokoju, w którym dana usługa była świadczona, lub w przypadku skorzystania z parkingu, numer rejestracyjny pojazdu.
3. Klient bierze pełną odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe podczas pobytu, spowodowane osobiście, jak i przez swoich gości. Klient odpowiada za wszelkie zniszczenia spowodowane przez Gości, jak również stwierdzone braki w wyposażeniu hotelu, pokoi, toalet lub innych pomieszczeń, dostępnych dla Gości.
4. Klient przyjmuje do wiadomości, że obiekt jest monitorowany całodobowo oraz, że gdy zakłócany jest porządek i spokój Gości Hotelu Camping Jazy Wykonawca ma prawo wezwać Policję lub inne jednostki interwencyjne na koszt i odpowiedzialność Zleceniodawcy.
5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z przyczyn od siebie niezawinionych, w przypadku zaistnienia siły wyższej, w tym w szczególności w sytuacji braku dostaw energii elektrycznej lub przerw w tych dostawach.
6. W przypadku, gdy podczas pobytu grupy klienta w hotelu, klient będzie organizował imprezę
towarzyszącą (koncert lub inne wykonanie utworów literackich, dramatycznych, muzycznych,
pantomimicznych, słowno-muzycznych, pokaz filmów, dyskotek, czy wystaw, itp.), klient
zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt i ryzyko stosownej umowy licencyjnej oraz
dokonania odpowiednich opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w odniesieniu do twórców, producentów i wykonawców.
7. W przypadku wad w usługach świadczonych przez Hotel Camping Jazy klient zobowiązany jest do poinformowania o nich Hotel Camping Jazy niezwłocznie, tak aby personel hotelu mógł natychmiast usunąć wady lub zapewnić dostawę albo świadczenie usługi w sposób zgodny z Umową lub Zamówieniem, jeżeli wady te faktycznie wystąpiły. W przypadku, gdy działanie takie jest niemożliwe ze względu na charakter wady, przerwy lub z innych istotnych powodów, powiadomienie o wystąpieniu wady musi zostać przekazane Hotel Camping Jazy najpóźniej do czasu dokonywania zwrotu pomieszczenia lub wymeldowania gości.
8. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia klienta z obowiązku terminowej zapłaty wynagrodzenia
9. należnego Hotel Camping Jazy.
10. Wyłącza się roszczenia ze strony klienta o odszkodowanie za utracone korzyści.
11. Hotel Camping Jazy zastrzegają sobie prawo do natychmiastowej interwencji, przerwania
wydarzenia lub jego modyfikacji, jeśli stwierdzą, że zostały naruszone przepisym przeciwpożarowe lub inne przepisy bezpieczeństwa.
12. W przypadku, gdy klientowi zostanie przydzielone miejsce do przechowywania rzeczy w garażu hotelowym lub na parkingu hotelowym, nie oznacza to nawiązania pomiędzy Stronami umowy przechowania.
Rozdział 12: Postanowienia końcowe
1. W przypadku, gdy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub Zamówienia przez klienta szkoda Hotel camping Jazy przekroczy wartość naliczanych z tego tytułu kar umownych, to Hotel camping Jazy mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania Umowy lub Zamówienia Strony zobowiązują sięrozwiązywać w sposób polubowny, a jeżeli strony nie zawrą porozumienia, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Hotel camping Jazy.
3. Prawem właściwym dla Umowy lub Zamówienia i wszelkich ewentualnych sporów z nimi związanymi jest prawo polskie, językiem właściwym jest język polski.
4. Zmiany postanowień Umów lub Zamówienia oraz ich rozwiązanie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że w ich treści postanowiono inaczej.
5. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWU okażą się być sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub staną się nieskuteczne, fakt ten pozostanie bez wpływu na skuteczność pozostałych postanowień OWU.
6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy będzie lub stanie się nieważne lub niewykonalne, nie będzie to mieć żadnego wpływu na ważność i wykonalność niniejszej Umowy jako całości. Strony zgadzają się zastąpić takie nieważne lub niewykonalne postanowienie postanowieniem ważnym i wykonalnym, które będzie możliwie jak najdokładniej odzwierciedlać założenia takiego nieważnego lub niewykonalnego postanowienia.