Terms & Conditions

RODO -Ochrona Danych Osobowych
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Hotel Camping Jazy/ Colins z siedzibą w Osielec (dalej „My” albo „Hotel” albo „Hotel Camping Jazy” albo „Spółka”), prowadząca działalność hotelową pod adres Ulica Jazy 6, 34-220 Maków Podhalański
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? formacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Oto nasze pełne dane kontaktowe:
Hotel Camping Jazy
Colins Adam Sala
Ulica Jazy 6
34-220 Maków Podhalanski
NIP: 552-103-77-29
REGON: 120025398
Tel. +48 667 910 331
Adres email: recepcja@jazy.com.pl
Adres strony internetowej: www.jazy.com.pl

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z kontaktem z nami w sprawie zamówień, wycen czy rezerwacji, za pośrednictwem naszego systemu rezerwacji on-line, komunikacji e-mail, telefonicznej lub za pomocą portali naszych partnerów.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Hotel h danych osobowych przez Hotel?
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania przygotowania i realizacji umowy, którą możemy zawrzeć z Tobą w związku z dokonaniem rezerwacji w naszym obiekcie, w tym do:
• obsługi wstępnych zapytań rezerwacyjnych – np. odpowiedzi na pytania o dostępność obiektu;
• wstępnego procedowania rezerwacji, np. odpowiedzi na pytania o wymagania czy preferencje pobytu,długość noclegów, ilość osób jak również preferencje dotyczące zabiegów gastronomii;
• zapewnienia obsługi bieżącej zamówień czy umów jak również rozwiązywania ewentualnych sporów;
• realizacji umów hotelowych;
• realizacji rozliczeń z Tobą, np. wystawienia faktury;
• obsługi reklamacji, gdy złożysz taką reklamację;
• obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług jak również w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
• windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przechowujemy dane dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). Przetwarzamy również dane osobowe kandydatów ubiegających się o prace w naszym Hotelu, przesłane do nas w aplikacji lub CV, w związku z procesem rekrutacyjnym prowadzonym w danym okresie.
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Hotel wymaga podania przez Ciebie danych osobowych czy kontaktowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, w związku z wstępną lub zwykła rezerwacją. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli przedstawić Ci naszej oferty, dokonać wstępnej rezerwacji czy zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł/a korzystać z naszych usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.
Jakie masz uprawnienia wobec Jakie masz uprawnienia wobec Hotelu w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Hotel; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.
Komy udostępniamy Twoje dane osobowe?
Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Spółkę w świadczeniu usług drogąelektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi: pośrednictwa sprzedaży on-line – np. dostawcasystemu rezerwacji on-line; płatnicze; wykonują usługi konsultingowe lubaudytowe. Spółka może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwamii nadużyciami. W celu wywiązania się z obowiązku podatkowych i rachunkowych Spółka może udostępniać Twoje dane (np. faktury) dostawcy usług podatkowych.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Spółka przechowuje Twoje dane osobowe w związku z:
• wykonaną umową przez okres trzech lat od daty zakończenia umowy, dane mogą być nam pomocne przy ponownym wykonywaniu umowy dla Ciebie lub rozpatrywaniu ewentualnych reklamacji. Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
• otrzymanym od Ciebie zapytaniem ofertowym czy wstępną rezerwacją, dane będą przetwarzane przez rok od daty kontaktu, aby umożliwić nam krótszy czas obsługi Twojego ponownego zapytania;
• przesłaną aplikacją CV, dane przetwarzane będą tylko podczas procesu rekrutacyjnego, nie dłużej niż dwa tygodnie, po tym czasie dane nie będą przetwarzane;
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakżenie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Hotel polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.